Apie autorių

Biografija

Gimiau darbininko Pukenio Antano ir Banytės Tėklės šeimoje, Anykščiuose 1955 m. liepos 23 d.  1974 m., baigęs Anykščių A. Vienuolio vidurinę mokyklą,  nežiūrint sunkios politinės, antireliginės situacijos, įstojau į Kauno Tarpdiecezinę Kunigų Seminariją, įsigydamas diplomą „Summa cum laude“. 1979 m. gegužės 27 d. Panevėžio Katedroje buvau įšventintas kunigu ir paskirtas dirbti Krekenavoje vikaru. 1981 m. kovo 25 d. atvykau  į Panevëžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią dirbti vikaru. O nuo 1985 m. – kartu buvau ir Uliūnų bažnyčios klebonas, kurią iš pagrindų teko atnaujinti. 1989 m. birželio 19 d. vyskupo Juozo Preikšo buvau paskirtas Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios klebonu. Ji po kapitalinio remonto buvo atšventinta 1990 m. birželio 10 d. Restaura­vome Barklainių koplyčią ir Marijonų vie­nuolyną su koplyčia Panevėžyje, kuri buvo atšventinta 1992 m. rugsëjo 6 d. Gerųjų, pasiaukojusių žmonių dėka, tris uždarytas bažnyčias pavertėme šventovėmis.

Panevėžyje, Sodų g. 3, vyskupo K. Paltaroko buvusiame name, įrengėme pirmojo Panevėžio vyskupijos vyskupo K. Paltaroko memorialinį kambarį, Po­piežiaus Jono Pauliaus II kelionių ekspoziciją.

1983 m. sausio mėnesį man buvo suteiktas teologijos licencia­to vardas. Tezės tema: Katalikiška asketinė literatūra lietuvių kalba iki 1905 metų.

Šalia pastoracinës veiklos dalyvavau ir politinëje kovoje už Bažnyčios laisvę. Rinkome tremtinių poeziją, išleisdami keliolika knygos formato numerių Nemuno Vaga. Buvau kuklaus  mėnesinio žurnalo Lietuvos aidai, redaktorius. Pirmasis žurnaliuko numeris pasirodė 1987 m. rugpjūčio, paskutinis, 21- asis – 1989 m. balandžio mėnesį. Tuos numerius tebesaugau savo prisiminimuose kaip man brangiausius lapus.

Esu Estijos, Latvijos ir Lietuvos (ELLF) valstybių federacijos idėjų skleidėjas, Tarprelignio dialogo šalininkas, puoselėjantis solidarumo jausmus kovojančiam Izraeliui. Postkomunistinëje visuomenėje gyniau darbininkus ir vargstančiuosius Bažnyčios socialinės doktrinos šviesoje.

Nuo 1992 m. esu Lietuvos laisvųjų žurnalistų asociacijos narys. Esu išleidęs keletą knygelių: Po žvaigždėtu dangum, Metų spalvos, Teesie.  Ar įvykdytas Lietuvos kankinių testamentas? L’Osserva­tore Romano 1997 m. Didijį ketvirtadienį išspausdino Lietuvos Kryžiaus Kelią. Mokomoji knyga Romos Kurijos struktūra – tai pirmasis vadovėlis lietuvių kalba apie Šventąjį Sostą bei bažnytinę diplomatiją civilinės ir bažnytinės teisės studentams.  Išspausdinau keliolika akademinių straipsnių Lietuvoje ir užsienyje.

1992–1997 m. studijavau Romoje, Laterano Popiežiškajame Universitete bažnytinę ir civilinę teisę, įsigydamas daktaratą: Vatikano ir Rusijos santykiai XX amžiuje. Jis buvo įvertintas „Summa cum laude“. Nuo 1998 iki 2000 m. lankiau paskaitas Romos Dvasinininkų kongregacijoje, įsigydamas „Administracinės praktikos“ pažymėjimą.

Nuo 1997 iki 2002 m. studijavau italų civilinę teisę LUMSOS universi­te­te Romoje, įsigydamas daktaratą iš romėnų teisės.

2002 m. vasario mėnesį pradėjau dėstyti VDU KTF ir Politologijos institute. Buvau VDU bažnytinės teisės katedros vedėjas Teologijos fakultete nuo 2003 iki 2005 m.

2003 m. vasario 19 d. Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimų centras suteikė man Laisvės kovų dalyvio teisinį pažymėjimą.

Nuo 2002 m. vasario 28 iki 2003 m. lapkričio 25 d. buvau Kauno arkivyskupijos oficiolu. 2003 m. rugsėjo 16 d. Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko buvau paskirtas Panevėžio vyskupo generalvikaru iki 2008 m. rugpjūčio 16 d. Buvau įvairių vyskupijos tarybų narys. Esu kankinio kun. prof. A. Lipniūno bylos Panevėžyje postulatorius, Panevėžio vyskupijos kanauninkas.

Nuo 2009 m. priklausau Europos Katalikų teologų draugijai. 2010 m. rudenį VDU Senatas suteikė docento pedagoginį laipsnį. Kaune tebedėstau civilinės teisės disciplinas VDU Diplomatijos ir politinių mokslų fakultete, Viešojo administravimo katedroje. Šiuo metu esu Kauno Prisikėlimo bažnyčios rezidentas.